Monday, 16 April 2012

Eurodisney Skint

Taking the Mickey. Paris Eurodisney celebrates 20th birthday 1.9 million Euros in debt

No comments:

Post a Comment